logo film

ประกาศกรมการท่องเที่ยว

1. ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข สำหรับขอรับสิทธิประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2560

1

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

2. ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2560

2

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Thailand 360°

 

     

 

    

 

     

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 


p12