logo film
banner-img02
  • Home
  • What's News
  • ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานและผู้ประกอบการการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานและผู้ประกอบการการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 
รปลงเวบ png
 
 
- กำหนดการอบรม     
 
- ประกาศการอบรมและแบบฟอร์มใบตอบรับการอบรม (ประเภทบุคคลรายใหม่)
 
- ประกาศการอบรมและแบบฟอร์มใบตอบรับการอบรม (ประเภทนิติบุคคลรายใหม่)
 
- ประกาศการอบรม, รายชื่อผู้ประสานที่หมดอายุ และแบบฟอร์มใบตอบรับการอบรม (ประเภทนิติบุคคลและบุคคลรายเดิม)
 
 
 
 

p12