logo film
banner-img02

.

  newประกาศอบรมผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

                                  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

post

pdf icon ผู้ประสานงานฯ (รายเดิม ต่ออายุ) Click here

pdf icon ผู้ประสานงานฯ (รายใหม่) Click here

pdf icon กำหนดการจัดอบรมฯ Click here

 

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

กรมการท่องเที่ยว

p12