logo film
banner-img02
  • Home
  • What's News
  • เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

icon updated

pdf icon การขออนุญาตใช้อากาศยานไร้นักบิน Drone สำนักงานการบินพลเรือน Click here

pdf icon แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน Drone Click here

pdf icon การตรวจลงตราคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน Click here

pdf icon การเตรียมเอกสารขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย กองกิจการภาพยนตร์ Click here

pdf icon พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ Click here

pdf icon แนะนำภารกิจของกองกิจการภาพยนตร์ Click here

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

กองกิจการภาพยนตร์

 

 

 

p12