logo film
banner-img02

แจ้งสถานที่ประสานงานการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561

***

แจ้งสถานที่ประสานงานการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561
กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ 
กำหนดจัดอบรมผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561 
ในการนี้ผู้ประสานงานถ่ายทำภาพยนตร์ฯ ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์  
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรม ตวันนา ถนนสุรวงศ์ 
นางสาวสุวารี เกื้อเกตุ โทร. 082 265 5383
นายเฉลิมเกียรติ อาดตะคุ โทร. 084 386 3755

***

ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานและผู้ประกอบการการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 
รปลงเวบ png
 
 
- กำหนดการอบรม     
 
- ประกาศการอบรมและแบบฟอร์มใบตอบรับการอบรม (ประเภทบุคคลรายใหม่)
 
- ประกาศการอบรมและแบบฟอร์มใบตอบรับการอบรม (ประเภทนิติบุคคลรายใหม่)
 
- ประกาศการอบรม, รายชื่อผู้ประสานที่หมดอายุ และแบบฟอร์มใบตอบรับการอบรม (ประเภทนิติบุคคลและบุคคลรายเดิม)
 
 
 
 

ประกาศกรมการท่องเที่ยว

1. ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข สำหรับขอรับสิทธิประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2560

1

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

2. ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2560

2

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

3. ประการกรมการท่องเที่ยว เรื่อง คุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำ พ.ศ. 2560

3.ประกาศกรมการทองเทยว เรองกำหนดคณสม123 Page 1

3.ประกาศกรมการทองเทยว เรองกำหนดคณสม123 Page 2

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

4.ประกาศจากกรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำ พ.ศ. 2560

4.ประกาศกรมการทองเทยว เรองหลกเกณฑแ Page 1

4.ประกาศกรมการทองเทยว เรองหลกเกณฑแ Page 2

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

icon updated

pdf icon การขออนุญาตใช้อากาศยานไร้นักบิน Drone สำนักงานการบินพลเรือน Click here

pdf icon แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน Drone Click here

pdf icon การตรวจลงตราคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน Click here

pdf icon การเตรียมเอกสารขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย กองกิจการภาพยนตร์ Click here

pdf icon พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ Click here

pdf icon แนะนำภารกิจของกองกิจการภาพยนตร์ Click here

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

กองกิจการภาพยนตร์

 

 

 

การตรวจลงตราในหนังสือเดินทางของคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

 

               ๑. ประเภทการตรวจลงตรา (Visa) ในหนังสือเดินทางให้แก่คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย มี ๓ ประเภท ได้แก่

                        ๑.๑ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภทธุรกิจ (NonImmigrantVisa  TypeB) ซึ่งคณะถ่ายทำสามารถดำเนินการขอวีซ่าดังกล่าวได้ ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ

                        ๑.๒ การผ่อนผันให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อตกลงของแต่ละประเทศ  เพื่อการท่องเที่ยว พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๑๕ วัน (ผ.๑๕) ๓๐ วัน (ผ.๓๐) ๖๐ วัน (ผ.๖๐) หรือ ๙๐ วัน (ผ.๙๐)ซึ่งจำนวนวันที่พำนักได้ดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละประเทศ โดยคณะถ่ายทำสามารถรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในราชอาณาจักร

                        ๑.๓ การขอรับตรวจลงตราเข้าสู่ราชอาณาจักรประเภทOnArrival โดยพำนัก ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งคณะถ่ายทำสามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาต ของด่านตรวจคนเข้าเมืองในราชอาณาจักร และประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตราดังกล่าวได้จะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

                  

                   ๒. ประเภทการตรวจลงตราเพื่อการขอใบอนุญาตทำงาน (WorkPermit) สำหรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

              ๒.๑ กรณีการเข้ามาถ่ายทำในราชอาณาจักรไม่เกิน ๑๕ วัน ให้เดินทางเข้ามาถ่ายทำ ในราชอาณาจักรโดยการตรวจลงตราตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓ ได้ซึ่งไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (WorkPermit) แต่ต้องแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน

              ๒.๒กรณีการเข้ามาถ่ายทำในราชอาณาจักรเกิน ๑๕ วัน ซึ่งต้องดำเนินการ ขอใบอนุญาตทำงาน คณะถ่ายทำต้องเข้ามาในราชอาณาจักร โดยวิธีตรวจลงตรา ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เท่านั้นโดยประเภทการผ่อนผันให้เดินทางเข้าในราชอาณาจักร ฯ ต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า เป็น NonImmigrantVisa ก่อนจึงสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ แต่หากเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อ ๑.๓ ประเภท OnArrival จะไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน การเปลี่ยนประเภทวีซ่า และการต่ออายุวีซ่าได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๓๔ และ ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ  ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

                  

                   ๓. การเปลี่ยนประเภทวีซ่า

                       คณะถ่ายทำต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในราชอาณาจักร โดยใช้วิธีตามข้อ ๑.๒ การผ่อนผันให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ฯ สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น NonImmigrantVisa ได้ โดยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน ระยะเวลาดำเนินการ ๑ วันทำการ ทั้งนี้ อายุวีซ่าในหนังสือเดินทาง   ต้องมีระยะเวลามากกว่า ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ไปยื่นเรื่อง และเมื่อได้รับการเปลี่ยนประเภทวีซ่า เป็น NonImmigrantVisa ก็สามารถดำเนินการขอต่ออายุวีซ่าได้เช่นกัน                                                                                                                                                                                

                    ๔. การต่ออายุวีซ่า

                       คณะถ่ายทำต่างประเทศที่มีวีซ่าประเภท  NonImmigrantVisa  สามารถดำเนินการ ต่ออายุวีซ่าในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาขอใหม่โดยสามารถยื่นคำร้อง ขอต่ออายุวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ค่าธรรมเนียม ๑,๙๐๐ บาท ต่อคน การต่ออายุครั้งแรกมีอายุวีซ่าไม่เกิน ๙ เดือน (๒๗๐ วัน) หากจำเป็นต้องต่ออายุอีกในครั้งถัดไป ให้อายุวีซ่าไม่เกิน ๑ ปี (๓๖๕ วัน) โดยสามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุ ๓๐ วัน

                                                                                      กองกิจการภาพยนตร์

Thailand Film Office

 

Thailand 360°

 

     

 

    

 

     

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 


ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2016 Trainees Recruitment

FLY2016 teaser poster

ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2016

Trainees Recruitment

ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2016(hereinafter FLY2016), an ASEAN-ROK Co-operation Project and a filmmaking workshop co-organized by Busan Film Commission(BFC), Cambodia Film Commission(CFC), Asian Film Commissions Network(hereinafter AFCNet) and Busan Asian Film School, calls for applications.

FLY2016 seeks to nurture the future leaders of Asian film

- Small-Group Mentoring Session industry by discovering young, aspiring film talents from the 10 ASEAN countries and Korea, as well as to establish a stable filmmaking infrastructure in the region, which can contribute to future productions of diverse films in Asia. Anyone interested and passionate in filmmaking is sincerely welcome to apply.

1. Overview

Title: ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2016

When: October 31 November 13, 2016 (14 days)

Where: Phnom Penh, Cambodia

Host: Busan Metropolitan City, Ministry of Culture and Fine Arts of Cambodia(to be confirmed)

Organizers: Busan Film Commission, Cambodia Film Commission, Asian Film Commission Network, Busan Asian Film School

Sponsors: ASEAN-ROK Cooperation Fund

Curriculum

- 8-Week Online Pre-production

- Intensive Filmmaking Workshop and Exercise

- Special Lecture

- Screenings with Instructors, followed by Q&A Session

- Small-Group Mentoring Session

- Production of 2 Short Films

2. Important Dates

○Announcement for Recruitment: June 1 – July 20, 2016

Application Period: July 13 – July 20, 2016

Application Deadline: July 20, 2016

Finalists Announcement: August 19, 2016

8-Week Online Pre-production: August 29 October 23, 2016

FLY2016 Project Period: October 31 November 13, 2016

3. Qualifications

Nationality: One of the 10 ASEAN member nations (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) or Republic of Korea

Born between 19912000 (Exceptions can be made depending on different circumstances and talent pool in each country)

Experience in making at least 2 short films, documentaries and/or other video works

Fluent in English   * Official language for FLY2016: English

No disqualifications for overseas travel

No experience in any of the programs from Busan International Film FestivalAsian Film Academy (AFA)

4. Application Guideline

Number of Finalists : 22 (2 finalists from each ASEAN member nation and Republic of Korea)

Application Method : E-mail Application

Depending on your nationality, please submit all the required documents and supporting materials to one of the organizations designated below.

- Republic of Korea: Busan Film Commission / www.bfc.or.kr / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Brunei Darussalam: Ministry of Culture, Youth and Sports / www.kkbs.gov.bn / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Cambodia: Cambodia Film Office, Cinema and Cultural Diffusion Department, Ministry of Culture and Fine Arts / www.cambodiafilm.gov.kh / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (To be confirm)

- Indonesia: Film Development Center, Ministry of Education and Culture(to be confirmed) / www.indonesiafilm.net / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lao PDR: Lao Cinema Department, Ministry of Information, Culture and Tourism / www.doc.gov.la / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Myanmar: Motion Picture Development Branch Office, Information and Public Relations Department, Ministry of Information / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Philippines: Film Development Council of the Philippines / www.fdcp.ph /

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thailand: Thailand Film Office, Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sport / www.thailandfilmoffice.org / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Vietnam: Vietnam Cinema Department, Ministry of Culture, Sport and Tourism / www.cucdienanh.vn / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Malaysia (independent method)

: 2 Finalists to be selected from the participants of the 2nd Next New Wave Young Filmmakers Workshop. (For inquiries, please contact National Film Development Corporation (FINAS) / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

- Singapore (independent method)

: 2 Finalists to be selected from the MDA Media Education Scholarship applicants. (For inquiries, please contact Media Development Authority (MDA) /

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Each organization will evaluate the documents and portfolios to select 2 finalists from each country, and will send the list to Busan Film Commission (AFCNet Secretariat)

Evaluation Process: Initial Evaluation(documents) Secondary Evaluation (phone interviews and portfolios) * Each organization may conduct different methods of evaluation.

5. Required Documents

Application Form (Click to download)

Cover Letter & Video of Self-Introduction (Click to download) (must be in English, 2-minute max) that include: motivation for application, self-introduction in relation to film work, and career plans in film industry 

Portfolio: Video files of your past work examples for which you participated as a director, producer, cinematographer, editor, production designer or sound mixer

* Prescribed forms can be downloaded from AFCNet / FLY2016 Website, as well as the entry organizations’ websites as specified above.

* All documents are required to be submitted via e-mail (portfolio(s) can be submitted either in the form of DVD(s) or e-mail with a downloadable web link).

6.Additional Information

Airfare, accommodation, meals and all types of education courses will be provided to all the selected trainees.

All the selected trainees must participate in all the courses of online pre-production.

1 out of 2 Korean finalists will be a Busan resident.

Submitted documents are non-returnable.

If an applicant is proven to have made a false statement in the documents, the selection committee may revoke that person’s right to be selected as the finalist.

7. Contact

Busan Film Commission(AFCNet Secretariat): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2015

 

FLY2015 Poster

ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2015

 Trainees Recruitment

 

ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2015 (hereinafter FLY2015), an ASEAN-ROK Co-operation Project and a filmmaking workshop co-organized by Busan Film Commission, National Film Development Corporation Malaysia and Asian Film Commissions Network (hereinafter AFCNet), calls for applications.

 

FLY2015 seeks to nurture the future leaders of Asian film industry by discovering young, aspiring film talents from the 10 ASEAN countries and Korea, as well as to establish a stable filmmaking infrastructure in the region, which can contribute to future productions of diverse films in Asia. Anyone interested and passionate in filmmaking is sincerely welcome to apply.

 

I. Overview
○ Title:ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2015
○ Project Description: Short-term filmmaking workshop aiming to discover and nurture young film talents in Asia
○ When: 9—22 November, 2015 (14 days)
○ Where: Johor Bahru, Malaysia
○ Hosts: Busan Metropolitan City (Korea),
Johor Bahru State Government (Malaysia)
○ Organizers: Busan Film Commission, National Film Development Corporation Malaysia
            (FINAS), Asian Film Commisions Network (AFCNet)
○ Sponsors:
ASEAN-ROK Cooperation Fund

 

○ Curriculum

 

- Online Pre-production
- Intensive Filmmaking Workshop and Exercise for Each Field
- Special Lecture
- Screenings of the Previous Works by Directing & Cinematography Instructors, followed by Q&A Session
- Small-Group Mentoring Session
- Production of 2 Short Films

 

II. Important Dates
○ Announcement for Recruitment: 1 June—20 July, 2015
Application Deadline: 20 July, 2015
○ Finalists Announcement: 20 August, 2015
○ Online Pre-production: 1 September—3 November, 2015
○ FLY2015 Project Period: 9—22 November, 2015

 

III. Qualifications
○ Nationality:One of the 10 ASEAN member nations (Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao                       PDR, Malaysia, Myanmar, The Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) or Republic of Korea

 

○ Born between 1990—1999 (Exceptions can be made depending on different circumstances and talent pool in each country)
○ Experience in making at least 2 short films, documentaries and/or other video works
○ Fluent in English * Official language for FLY2015: English
○ No disqualifications for overseas travel

○ No experience in any of the programs from Busan International Film Festival—Asian Film Academy (AFA)

 

IV. Application Guidelines
Number of Finalists: 22 (2 finalists from each ASEAN member nation and Republic of Korea)
○ Application Method: E-mail Application
○ Depending on your nationality, please submit all the required documents and supporting materials to one of the organizations designated below.

 

-    Republic of Korea: Busan Film Commission / www.bfc.or.kr / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Brunei Darussalam: Ministry of Culture, Youth and Sports / www.kkbs.gov.bn / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Cambodia: Cinema and Cultural Diffusion Department, Ministry of Culture & Fine Arts /   cambodiafilm.gov.kh / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Indonesia: Directorate of Film Industry Development, Ministry of Tourism and Creative Economy / www.indonesiafilm.net / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Lao PDR: Lao Cinema Department, Ministry of Information, Culture and Tourism / www.doc.gov.la / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Myanmar: Myanmar Motion Picture Development Department /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-    Philippines: Film Development Council of the Philippines / www.fdcp.ph / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Singapore: Media Development Authority (MDA) / www.mda.gov.sg/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Thailand: Thailand Film Office, Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sport / www.thailandfilmoffice.org / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Vietnam: Vietnam Cinema Department, Ministry of Culture, Sport and Tourism /

www.cucdienanh.vn / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-    Malaysia (independent method)
: 2 Finalists to be selected from the participants of 1st Next New Wave Young Filmmakers Workshop
: For inquiries, please contact National Film Development Corporation (FINAS) /
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

○ Each organization will evaluate the documents and portfolios to select 2 finalists from each country, and will send the list to Busan Film Commission (AFCNet Secretariat)
○ Evaluation Process: Initial Evaluation (documents) → Secondary Evaluation (phone interviews and portfolios) * Each organization may conduct different methods of evaluation.

 

V. Application Documents
○ Application Form
(Click to download)

○ Cover Letter
(Click to download) & Video of self-introduction (must be in English, 2-minute max) that include: motivation for application, self-introduction in relation to film work, and career plans in film industry
○ Portfolio: Video files of your past work examples for which you participated as a director, producer, director of cinematography, editor, production designer or sound mixer
* Prescribed forms can be downloaded from AFCNet website, as well as the entry organizations’ websites as specified above.
* All documents are required to be submitted via E-mail (portfolio(s) can be submitted either in the form of DVD(s) or E-mail with a downloadable web link).

 

VI. Additional Information
○ Airfare, accommodation, meals and all types of education courses will be provided to all the selected trainees.
○ All the selected trainees must participate in all the courses of online pre-production.
○ 1 out of 2 Korean finalists will be a Busan resident.
○ Submitted documents are non-returnable.
○ If an applicant is proven to have made a false statement in the documents, the selection committee may revoke that person’s right to be selected as the finalist.

 

VII. Contact

Website: Thailandfilmoffice.org

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 02-6124149 / 02-2194010 Ext. 634 or 463

 

 

โครงการประกวดสารคดีและภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองโซลิน ประเทศโครเอเชีย

ด้วย รัฐบาลโครเอเชีย ได้กำหนดจัดงาน International Tourfilm Festival ครั้งที่ 17, งาน International Festival of Tourism, Film and Lanscape ครั้งที่ 21, และงาน Presentation of Croatian Candidates for Golden Flower of Europe ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองโซลิน ประเทศโครเอเชีย โดยมีการประกวดสารคดีและภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดนิทรรศการการส่างเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

ผู้ใดสนใจส่งสารคดีและภาพยนตร์เข้าประกวด สามารถดาวน์รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.fiscalis.hr

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

p12