What's News
Pic
March 18, 2019
กําหนดการอบรมผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเรื่อง เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
443
Pic
March 18, 2019
ASEAN-ROK Scrlpt FLY Film Lab 2019
10
กำหนดการงานเทศกาลภาพยนตร์และการจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF 2019
งานแถลงข่าว งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF2019 วันที่ 1 มีนาคม 2562