What's News
Pic
July 9, 2019
Update** คู่มือการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
262
July 8, 2019
ข้อเท็จจริงการขออนุญาตถ๋ายทําภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง “Law of the Jungle”
215
**ประกาศขยายเวลารับสมัครโครงการ ASEAN-ROK Flim Leaders Incubator:FLY 2019
รวมหนังสั้นที่เข้ารอบงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (Thailand International Film Destination Festival-TIFDF 2019)